Valideringstolk

Syfte

I första hand är den här webbsidan ämnad att användas för förberedelser av tolkuppdrag vid valideringssamtal. Här kan man hitta bilder på olika branschspecifika termer, information om tolketik, råd och tips om bl. a. var man kan få mer fördjupad information.

Informationen kan med fördel även användas av andra exempelvis utbildningsarrangörer, valideringsutförare och personer i utbildning med annat språk än svenska. Validering är ett av verktygen som Arbetsförmedlingen använder för att snabbt kartlägga arbetssökandes kompetenser inom sitt yrkesområde. Vid validering där personer inte behärskar svenska språket använder man sig av tolk. Ansvaret för etablering på arbetsmarknaden av personer som fått asyl i Sverige flyttades från kommunerna till Arbetsförmedlingen i december 2010. På grund av det förstärktes insatserna från Arbetsförmedlingen för att öka dessa personers möjligheter att få arbete i Sverige. Etableringen på svensk arbetsmarknad ska ske så snart som möjligt, eller senast inom två år.